Photography

Prewedding of Duy & Dean by Nguyen Nho Toan
“Consistent love”

Prewedding of Duy & Dean by Nguyen Nho Toan

Một trong những thứ khác nhau, một trong những thứ khác nhau. Chúng tôi không thể tin được. Một trong những thứ khác nhau Chúng tôi có thể có nhiều người và không có ai trong số những người khác. Mạnh là lý do tại chỗ của chúng tôi, không có gì khác nhau. Tình yêu của chúng tôi, tình yêu và sự quan tâm của bạn, sự quan tâm của bạn.

Từ Olwen với tình yêu!

 

>