Nhiếp Ảnh

Da Nang | The prewedding of Hoang & Trang by Nguyen Nho Toan
“Từ quý giá đến vô giá”

Da Nang | The prewedding of Hoang & Trang by Nguyen Nho Toan

Mi người thường lm tưởng, hình nh chp xong ch có giá tr đối vi khách hàng, nhưng riêng Olwen, Olwen cm thy ít nhiu nhng giá tr Olwen nhn được ngoài chi phí khách hàng chi tr cho Olwen.

Riêng vi hai bn Trang & Hoàng. Sau khi làm vic cùng , có quá nhiu ký c giá tr s cùng theo Olwen đến sut c đời này. Olwen không th k chi tiết, nhưng nếu các bn theo dõi Olwen, các bn s ít nhiu đọc được nhng cm nhn mà Olwen cm được t khách hàng ca mình.

Cm ơn khách hàng ca Olwen rt nhi

From Olwen with love 

>